CET GMT+2 - Pon. - Pt. / 09.30 - 17.30 - Tel. (+39) 06 782 5464

Warunki użytkowania strony internetowej

FOE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, której główną domeną działalności jest handel hurtowy odzieżą męską, damską i dziecięcą. W zakresie tej działalności firma prowadzi również stronę internetową „www.styliafoe.com” (zwaną dalej „Stroną”).

Przeglądanie i dostęp do Strony regulowane są obowiązującymi przepisami prawa i pociągają za sobą bezwarunkową akceptację poniższych Warunków korzystania ze Strony, jak i również bezskuteczność i nieważność każdego innego porozumienia zawartego pomiędzy odwiedzającymi Stronę a spółką Foe.

Strona jest własnością Foe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „spółką Foe”), która jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej odnoszącymi się do Strony, chronionych przepisami krajowymi i umowami międzynarodowymi w tym zakresie. Wyżej wymienione przepisy stosowane są bez żadnych wyjątków. Zawartość Strony, o ile nie zostało wskazane inaczej, jest własnością spółki Foe i chroniona jest przepisami prawa autorskiego krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony praw autorskich i nie może być wykorzystywana bez pisemnej zgody spółki Foe w inny sposób niż zostało to określone w niniejszych Warunkach lub nie zostało wskazane w warunkach i zasadach korzystania ze Strony wskazanych w innych fragmentach Strony.

Zawartość strony zarówno w całości, jaki w części nie może być dystrybuowana, modyfikowana, przekazywana, ponownie wykorzystywana bez pisemnej zgody spółki Foe. Osobom odwiedzającym Stronę nie wolno pobierać tekstów, zdjęć, materiałów audio i wideo i/lub innych materiałów stanowiących zawartość Strony. Ze strony korzystać mogą wyłącznie podmioty prawne będące podatnikami podatku IVA (podatku od wartości dodanej) dla przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, które dostęp do strony mogą uzyskać dopiero po dokonaniu stosownej rejestracji w tym celu.

Spółka Foe nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne naruszenia praw osób trzecich przez osoby odwiedzające Stronę, powstałe na skutek nieprawidłowego wykorzystania materiałów stanowiących zawartość Strony. Osobom odwiedzającym stronę nie wolno korzystać w celach gospodarczych z materiałów stanowiących zawartość Strony, które należą do spółki Foe albo do osób trzecich, jak również nie wolno korzystać ze znaków towarowych, patentów, technologii, produktów, procesów oraz innych dóbr chronionych prawem własności intelektualnej i przemysłowej, będących własnością spółki Foe lub osób trzecich, o których mowa na Stronie. Osobom odwiedzającym stronę nie są ponadto przyznane lub gwarantowane pozwolenia ani upoważnienia w zakresie dostępu do informacji lub informacji o prawach autorskich należących do spółki Foe lub innych podmiotów. Spółka Foe nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne naruszenia praw osób trzecich przez odwiedzających stronę powstałe na skutek nieprawidłowego wykorzystania materiałów stanowiących zawartość Strony. Osobom odwiedzającym stronę nie wolno korzystać w celach gospodarczych z materiałów stanowiących zawartość Strony, które należą do spółki Foe lub osób trzecich, jak również nie wolno korzystać ze znaków towarowych, patentów, technologii, produktów, procesów oraz innych dóbr chronionych prawem własności intelektualnej i przemysłowej, będących własnością spółki Foe lub osób trzecich, o których mowa na Stronie. Osobom odwiedzającym Stronę nie są przyznane ani zagwarantowane licencje ani upoważnienia dotyczące dostępu do informacji lub informacji o prawach autorskich należących do spółki Foe lub innych podmiotów.

Spółka Foe ma prawo do dokonywania zmian, poprawek, ulepszeń treści Strony bez uprzedzenia i w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Foe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia zawarte w treści Strony oraz nie gwarantuje ani nie składa oświadczeń, że informacje zawarte w treści Strony są całkowicie wolne od błędów. Spółka Foe nie ponosi odpowiedzialności za usterki w zakresie ścisłości, kompletności, adekwatności i aktualności informacji zawartych w treści Strony. Spółka Foe nie ponosi również odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz wirusy, które mogą zaatakować sprzęt elektroniczny lub inny przedmiot należący do użytkownika w następstwie uzyskania dostępu do Strony, jej użytkowania, przeglądania zawartości Strony lub korzystania z materiałów, danych, tekstów, obrazów materiałów wideo i audio stanowiących jej zawartość. Spółka Foe zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszania działania określonych funkcjonalności Strony bez konieczności ponoszenia przez spółkę Foe jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, odnosi się to także do sytuacji, gdy powyższe kroki będą następstwem działań lub zaniechań ze strony spółki Foe lub osób trzecich.

Pytania, komentarze, wskazówki i dane przesłane na Stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, nie będą przetwarzane przez spółkę Foe oraz firmę świadczącą na rzecz spółki Foe usługi w zakresie zarządzania Stroną jako informacje poufne i nie będą podlegały ochronie, chyba że zostanie ustalone inaczej. Każdy dokument przesłany na Stronę staje się własnością spółki Foe i będzie mógł być przez nią wykorzystany w dowolnym celu wliczając w to reprodukowanie, upowszechnianie, przesyłanie, publikację i wysyłanie. Spółka Foe może skorzystać z każdego pomysłu, koncepcji, know-how zawartych w wiadomościach przesłanych na Stronę używając ich w dowolnie wybranych przez siebie celach obejmujących rozwój, produkcję i wprowadzanie na rynek produktów.

Połączenia ze Strony jest ograniczone wyłącznie do strony głównej (home page) i nie ma skorzystania z pozostałej zawartości strony pomimo uzyskanego połączenia. Dostęp do pozostałych treści Strony możliwy jest wyłącznie po dokonaniu w tym celu stosownej rejestracji na Stronie. Spółka Foe nie ponosi odpowiedzialności za połączenia do innych stron internetowych, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za to legalność treści tych stron internetowych.

Spółka Foe może w dowolnym momencie zweryfikować powyższe Warunki korzystania ze Strony podczas aktualizacji zawartości Strony. Osoby odwiedzające stronę powinny zatem systematycznie przeglądać treść Warunków korzystania ze Strony, tak aby posiadać zawsze aktualną wiedzę w tym zakresie. Foe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Copyright© 2015 Foe